ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

СЪДЪРЖАНИЕ

I. Основни, понятия, използвани в настоящата Политика за поверителност;

II. Каква информация относно Вашите лични данни Дружеството събира във връзка с използването на уебсайта и по какъв начин;

III. Какви са целите за обработване на Вашите данни;

IV. Трети лица, на които се предоставят вашите лични данни и целта за предоставянето им;

V. Предоставяне на личните данни извън територията на Европа;

VI. Какъв е срокът и мястото на съхранение на личните данни, които потребителите предоставят на дружеството;

VII. Вашите права във връзка с използването на този сайт и регламентацията на GDPR;

VIII. Сигурността на онлайн сториджа относно съхранението на личните данни

IX. Как да се свържете с администратора на лични данни

I. ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ, ИЗПОЛЗВАНИ В НАСТОЯЩАТА ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

„Обикновени Лични данни” – Лични данни са такива данни, чрез които едно физическо лице (човек) може да бъде еднозначно идентифицирано, без за това да са необходими сериозни допълнителни проверки, такива като :имена, ЕГН, адрес, номер, пръстови отпечатъци и други.

„Специални/Чувствителни лични данни” – данни, разкриващи, расов или етнически подход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения или членство в синдикални организации, генетични данни, биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация.

Обработване на „лични данни” - всички дейности, извършвани с личните данни чрез автоматични или неавтоматични средства. (събиране, записване, подреждане, съхранение, адаптиране, преглеждане, употреба, самото осигуряване на достъп и др.)

„Ние”, „Дружеството”, „Наше/е/то”, „Сайт/а/ът”- в настоящите правила за поверителност ще се отнася за Дружеството, собственик на он лайн уебсайт www.paa.bg - "ПРАЙМ ОДИТ ЕНД АКАУНТИНГ" ООД, с ЕИК 204945784, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. "Червена Стена" 46, ет. 4, което се явява администратор на лични данни.

„Администратор на лични данни” – Дружеството, което обработва личните данни във връзка с правната регулация, а именно дружеството собственик на он лайн уебсайта www.paa.bg - "ПРАЙМ ОДИТ ЕНД АКАУНТИНГ" ООД, с ЕИК 204945784, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. "Червена Стена" 46, ет. 4

„Вие”, „Клиент/а”, „Потребител/я/т” – физическо лице, чийто лични данни ще бъдат обработвани от Дружеството във връзка с използването на он лайн уебсайт www.paa.bg

Общ регламент за защита на личните данни – Правен акт на Европейския съюз, с който правно се регламентира защитата на личните данни на физическите лица, линк към Регламента тук: https://www.cpdp.bg/?p=element&aid=991

Споразумение – настоящият документ, в неговата цялост

Кликайки върху бутона, обозначаващ прочитане и приемане на настоящото споразумение Вие приемате настоящите правила за поверителност, сключвате настоящото споразумение и се обвързвате правно с него, а това от своя страна ще доведе до съответните правни последици, давате изричното си съгласие личните ви данни да бъдат обработвани от Дружеството при сроковете, условията и за целите, посочени в настоящото споразумение. Преди да кликнете върху бутона приемем правилата за поверителност Вие трябва да сте ги прочели и разбрали внимателно. Ако не се съгласявате с тях изцяло или с каквато и да било част от тях, Вие трябва да не ги приемате и да преустановите ползването на онлайн уебсайт.

Изцяло в свободната и едностранна воля на дружеството е да променя, модифицира, изменя настоящото споразумение, без да е необходимо съгласие от Вас, с оглед на което Ви приветстваме да проверявате често дали не са направени изменения в настоящата Политика за поверителност, която винаги ще бъде публична и лесно достъпна за вас, разположена в уебсайта на следното място: в частта „footer” на първоначалната заглавна страница на сайта.

В случай на настъпили промени относно настоящите Правила за поверителност, Дружеството декларира, че всички те ще бъдат в съответствие с законовите разпоредби на Общ Регламент за защита на личните данни и по никакъв начин няма да бъдат ограничавани Вашите права в него.

II. КАКВА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ ДРУЖЕСТВОТО СЪБИРА ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ОНЛАЙН УЕБСАЙТ И ПО КАКЪВ НАЧИН

Личните данни, които дружеството обработва са във връзка с Вашето посещение в сайта

Може да обработваме данни за използването на нашия уеб сайт и услуги. Данните за използването включва включват вашият IP адрес и географско местоположение.

От посоченото по-горе, недвусмислено се прави извода, че „Специални/Чувствителни лични данни” не се обработват от Дружеството.

Използване на Cookie

HTTP Cookie или HTTP "бисквитка", мн.ч. "бисквитки", е начин, използван от уеб сайтовете, за съхранение на информация локално в уеб браузъра на посетителя.

Чрез HTTP бисквитките уеб сайтовете могат да "различават" и "запомнят" посетителите си, и техните индивидуални предпочитания, настройки и извършени действия.

Когато даден уеб сайт се зарежда, той създава и изпраща на посетителя си бисквитка. Информацията в тази бисквитка се записва от уеб браузъра - в системното му пространство, на устройството на посетителя. При всяка следваща заявка към същия сайт, браузърът връща обратно информацията от бисквитката.

За повече информация относно използването на Cookie посетете следните сайтове: https://www.aboutcookies.org/ или www.allaboutcookies.org

При желание може да Можете да настроите браузъра си да не приема "бисквитки", но имахте предвид, че в някои случаи някои от функциите на уебсайта ни може да не функционират заради това. В случай, че желаете да блокирате и изтриете "бисквитки" при ползването на он лайн уебсайт, моля да последвате следните линкове:

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en

https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences

http://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies/

https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

https://support.apple.com/kb/PH21411

https://privacy.microsoft.com/en-us/windows-10-microsoft-edge-and-privacy

Използване на Google Analytics

Google Analytics (съкратено GA) е безплатна уебуслуга, предоставена от Google за съставянето на детайлна статистика за посетителите на уебсайтове, както и от къде са дошли тези посетители. Статистиката се събира на сървъра на Google, като дружеството единствено е сложило свой Javascript код на страницата на своята он лайн платформа. Данните, които предоставя съдържат богата информация.

За да се запознаете с Правилата за поверителност на Google, моля посетете следния линк:https://policies.google.com/privacy?hl=en

https: //policies.google.com/privacy? Hl = en

III. КАКВИ СА ЦЕЛИТЕ НА ОБРАБОТВАНЕ НА ВАШИТЕ ДАННИ

Целта на обработването на посочените в раздел II лични данни са измерване продължителността на посещението ви, проследяване на използваните от от вас изгледи на страници и навигационни пътеки на уебсайта, както и информация за времето, прекарано на всяка една от тях. Източникът на данните за използването е нашата система за проследяване на анализите. Тези данни за употреба могат да бъдат обработени за целите на анализа на използването на уебсайта и услугите. Правното основание за тази обработка е вашето изрично съгласие, което вие давате приемайки настоящите правила за поверителност и нашите законни интереси, а именно мониторинг и подобряване на уебсайта и услугите ни.

IV. ТРЕТИ ЛИЦА, НА КОИТО СЕ ПРЕДОСТАВЯТ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ И ЦЕЛТА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕТО ИМ

Личните данни няма да бъдат предоставени на трети лица. Достъп до данните на всеки потребител ще има администратора на лични данни, обработвайки ги единствено за целите посочени в раздел III. Личните ви данни могат да бъдат предоставени на трети лица само и единствено във връзка с осъществяване на целите, посочени в Раздел III и във връзка с изпълнение на нормативната уредба на Република България и Европейския съюз.

V. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ ИЗВЪН ТЕРИТОРИЯТА НА ЕВРОПА

Като част от услугите, които Ви предлагаме чрез тази он лайн уебсайт, информацията, която ни предоставяте, може да бъде прехвърлена на страни извън Европейския съюз ("ЕС"). Например, някои от нашите партньори, с които работим могат да се намират извън ЕС. В такъв случай ще предприемем стъпки, за да сме сигурни, че са взети правилните мерки за сигурност, така че вашите права за поверителност да продължат да бъдат защитени, както е посочено в тези правила. Изпращайки вашите лични данни, вие се съгласявате с това прехвърляне, съхранение или обработка. Ако използвате нашите услуги, докато сте извън ЕС, вашата информация може да бъде прехвърлена извън ЕС, за да ви предостави тези услуги.

VI. КАКЪВ Е СРОКЪТ И МЯСТОТО НА СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ, КОИТО ПОТРЕБИТЕЛИТЕ ПРЕДОСТАВЯТ НА ДРУЖЕСТВОТО

Съхраняването на личните данни ще бъде нормативно определените срокове в законодателството на Република България, а в случай на липса на изрично посочен нормативен срок – 10 години.

VII. ВАШИТЕ ПРАВА ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ТОЗИ УЕБСАЙТ И РЕГЛАМЕНТАЦИЯТА НА GDPR

1. Право на коригиране – Вие имате право да поискате от администратора на лични данни да коригира неточните лични данни, свързани с него

2. Право да бъдеш забравен – Вие имате право да поискате от администратора на лични данни изтриване на всички предоставени от вас лични данни (посочено в Раздел IV от настоящото споразумение)

3. Право на преносимост – Вие имате право да получите личните данни, които сте предоставили на администратора на лични данни и да ги прехвърлите на друг администратор без да бъдете възпрепятстван

4. Право на възражение – Вие имате право да възразите срещу обработването на личните данни, отнасящи се до Вас, като администраторът трябва да прекрати обработването, освен ако докаже, че съществуват убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на субекта на данни

5. Право на защита – Вие имате право на защита по съдебен или по административен ред, в случай, че правата ви относно личните Ви данни са били нарушени

6. Право на автоматизирано вземане на индивидуални решения – Вие имате право да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране, което поражда правни последици за Вас или ви засяга в особена степен

VIII. СИГУРНОСТТА НА ОНЛАЙН СТОРИДЖА ОТНОСНО СЪХРАНЕНИЕТО НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Данните на всеки един потребител се съхраняват в сървър, който има разработена стратегия за сигурност, която гарантира пълна защита на сайта, следователно на вашите лични данни. Тя включва:

  • Система за сигурност SH Protect — предпазва от хакерски атаки на сайта и парира опитите за пробив в сигурността на всички нива.
  • Разпознаване и премахване на хакерски код в рамките на 24 часа Данните на всеки един потребител се съхраняват в сървър, който има разработена стратегия за сигурност, която гарантира пълна защита на сайта, следователно на вашите лични данни. Тя включва:
  • Система за сигурност SH Protect — предпазва от хакерски атаки на сайта и парира опитите за пробив в сигурността на всички нива.
  • Разпознаване и премахване на хакерски код в рамките на 24 часа Данните на всеки един потребител се съхраняват в сървър, който има разработена стратегия за сигурност, която гарантира пълна защита на сайта, следователно на вашите лични данни. Тя включва:
  • Система за сигурност SH Protect — предпазва от хакерски атаки на сайта и парира опитите за пробив в сигурността на всички нива.
  • Разпознаване и премахване на хакерски код в рамките на 24 часа
  • Използваната база данни в нейната цялост е криптирана.

IX. КАК ДА СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС

В случай, че имате каквито и да било въпроси във връзка със защитата на личните данни, моля да осъществите незабавен контакт със следния имейл адрес: office@paa.bg