Счетоводство

 • Текущо осчетоводяване на стопанските операции; обработка, обобщаване и анализ на счетоводната информация в съответствие с МСС;
 • Консултации по счетоводни въпроси;
 • Подготвяне и подаване на INTRASTAT декларации;
 • Подготвяне и подаване на годишни данъчни декларации и съответните приложения; Подготвяне на междинни финансови отчети и др.;
 • Подготвяне на годишни финансови отчети и обявяването им в НСИ и Търговския регистър;
 • Подготвяне на всички изискани счетоводни документи и справки в случай на данъчна проверка и / или ревизия, както и предоставяне на експертни становища във връзка с данъчни проверки и / или ревизии;
 • Подготвяне на платежни нареждания;
 • Подготвяне и подаване на лични данъчни декларации на физическите лица, свързани с клиента (управители и съдружници);

Заплати и личен състав

 • Въвеждане на данните на служителите на клиента и други предоставени данни в трудови договори и други документи, свързани с възникването, развитието и прекратяването на трудовите правоотношения, по които клиентът е страна;
 • Подготвяне и подаване в НАП и НОИ на всички документи, свързани с възникването, развитието и прекратяването на трудови правоотношения, по които клиентът е страна
 • Администриране на болнични и отпуски;
 • Изчисляване на дължимите възнаграждения, обезщетения и други плащания към служителите на клиента и подготовка на съответните платежни нареждания.

Данъчни консултации

Независимо от вида на вашия бизнес или сложността на корпоративната ви структура, данъчното облагане винаги оказва значително влияние върху всяко финансово и бизнес решение, което вземате.

Ние ще ви помогнем да разберете българските данъчни закони и приложимите международни споразумения и европейски регламенти, необходими за правилното прилагане на българските данъчни правила. Ние ще осигурим:

 • Данъчно ефективни решения;
 • Всестранни консултации, свързани с ДДС, корпоративно и лично данъчно облагане, данъци при източника и всички други преки и косвени данъци;
 • Консултации, свързани с българските данъци;
 • Данъчни консултантски услуги, свързани с прилагането на договори за избягване на двойно данъчно облагане и изготвяне на документация за тяхното прилагане;
 • Консултации, свързани с данъчни ефекти от бизнес отношения, сливания и придобивания и други въпроси, свързани с решения за управление на бизнеса;
 • Представителство пред данъчните органи, включително при данъчни ревизии и проверки, както и съдействие при изготвянето и подаването на формуляри за декларации и други формуляри за отчетност, изисквани от данъчните органи;

ПОИСКАЙТЕ ОФЕРТА

Изпратете ни повече информация за вашия бизнес и вашите нужди. Колко фактури имате на месец? Колко са вашите служители? Имате ли нужда от някои специфични услуги? Ще Ви изпратим оферта по имейл възможно най-скоро.