Счетоводство

 • Текущо осчетоводяване на стопанските операции; обработка, обобщаване и анализ на счетоводната информация в съответствие с МСС;
 • Консултации по счетоводни въпроси;
 • Подготвяне и подаване на INTRASTAT декларации;
 • Подготвяне и подаване на годишни данъчни декларации и съответните приложения; Подготвяне на междинни финансови отчети и др.;
 • Подготвяне на годишни финансови отчети и обявяването им в НСИ и Търговския регистър;
 • Подготвяне на всички изискани счетоводни документи и справки в случай на данъчна проверка и / или ревизия, както и предоставяне на експертни становища във връзка с данъчни проверки и / или ревизии;
 • Подготвяне на платежни нареждания;
 • Подготвяне и подаване на лични данъчни декларации на физическите лица, свързани с клиента (управители и съдружници);
book online btn white

Заплати и личен състав

 • Въвеждане на данните на служителите на клиента и други предоставени данни в трудови договори и други документи, свързани с възникването, развитието и прекратяването на трудовите правоотношения, по които клиентът е страна;
 • Подготвяне и подаване в НАП и НОИ на всички документи, свързани с възникването, развитието и прекратяването на трудови правоотношения, по които клиентът е страна
 • Администриране на болнични и отпуски;
 • Изчисляване на дължимите възнаграждения, обезщетения и други плащания към служителите на клиента и подготовка на съответните платежни нареждания.

Данъчни консултации

Независимо от вида на вашия бизнес или сложността на корпоративната ви структура, данъчното облагане винаги оказва значително влияние върху всяко финансово и бизнес решение, което вземате.

Ние ще ви помогнем да разберете българските данъчни закони и приложимите международни споразумения и европейски регламенти, необходими за правилното прилагане на българските данъчни правила. Ние ще осигурим:

 • Данъчно ефективни решения;
 • Всестранни консултации, свързани с ДДС, корпоративно и лично данъчно облагане, данъци при източника и всички други преки и косвени данъци;
 • Консултации, свързани с българските данъци;
 • Данъчни консултантски услуги, свързани с прилагането на договори за избягване на двойно данъчно облагане и изготвяне на документация за тяхното прилагане;
 • Консултации, свързани с данъчни ефекти от бизнес отношения, сливания и придобивания и други въпроси, свързани с решения за управление на бизнеса;
 • Представителство пред данъчните органи, включително при данъчни ревизии и проверки, както и съдействие при изготвянето и подаването на формуляри за декларации и други формуляри за отчетност, изисквани от данъчните органи;

Учредяване на фирма

We will advise you in choosing the type of company to register. Each structure has its advantages and disadvantages, which thanks to years of experience we will explain to you. We have a team of professionals who will assist you in each step in the process of establishing the company – from choosing the type of company to its registration in the relevant institution.

Compliance Reporting

In the global business environment, the only certainty is uncertainty. Even in a surging economy, risk abounds. Perhaps your competitor releases a brand-new product or develops a new technology. Perhaps your supply chain is disrupted by political upheaval or natural disasters. Perhaps your leadership is rocked internally by scandal or insider trading. But of all potential risks, the one that can be the most vexing is the problem of compliance.

Statutory Reporting

Statutory reporting is the compulsory submission of financial and non-financial information to local authorities. In order to fulfil these, relevant data needs to be combined from different sources into different formats, as well as applying different valuation and accounting values. Also, any changes made within the wider corporate structure need to be reflected properly in the books.

AFS Announcing

According to Art. 38, para. 1 of the LCA, by June 30 of the following year, the enterprises publish the annual financial statements, the consolidated financial statements and the annual reports under Chapter Seven of the LSA, adopted by the general meeting of the partners or shareholders or by the respective body. Prime Audit & Accounting can publish annual reports for you, which will save you time.

Правни услуги

Prime Audit and Accounting предлага правни услуги на български и чуждестранни клиенти във всички основни клонове на правото. Ние ценим клиентите си и затова ги подпомагаме в областите, които са от най-важно значение за бизнесите, които оперират на българския и международния пазар. Prime Audit and Accounting ще ви помогне при сключването и изпълнението на международни договори, сделки с недвижими имоти, процедури по несъстоятелност и ликвидация, при придобивания, във всички области на търговското, административното, данъчното и корпоративното право.

ПОИСКАЙТЕ ОФЕРТА

Изпратете ни повече информация за вашия бизнес и вашите нужди. Колко фактури имате на месец? Колко са вашите служители? Имате ли нужда от някои специфични услуги? Ще Ви изпратим оферта по имейл възможно най-скоро.